Ogólne warunki sprzedaży

Zakres stosowania

Klient jest świadomy, że niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych, przy czym anulują one wcześniej ustalone, oraz wyraźnie i nieodwołalnie oświadcza, że otrzymał je w dniu dzisiejszym, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Uznanie wszelkich wyjątkowych okoliczności lub dodatkowych klauzul za ważne wymaga pisemnej zgody firmy CIN, przy czym uznaje się przyjęte rozwiązania jedynie za przejaw elastyczności, a nie za uchylenie niniejszych ogólnych warunków.

Produkty

Firma CIN gwarantuje, że jej produkty są zgodne ze specyfikacjami technicznymi i zalecanymi zastosowaniami określonymi w odpowiednich instrukcjach technicznych; ich użycie powinno być zatem ściśle z nimi zgodne.

Ponadto, zgodnie z dyrektywami 1999/13/WE i 2004/42/WE, w szczególny sposób wspomina się o tym, że produkty oznaczone znakiem V mogą być stosowane bez ograniczeń wyłącznie w działaniach podejmowanych w zarejestrowanych i autoryzowanych obiektach. Ich zastosowanie w małych obiektach jest ograniczone do powłok, które nie dotyczą żadnych elementów budynku.

W związku z tym firma CIN nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie produktów, wykraczające poza to, co zostało określone w poprzednich punktach, przy czym klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyniki lub konsekwencje takiego użycia.

Ceny i warunki płatności

Dostawy będą fakturowane zgodnie z cenami podanymi w Cenniku obowiązującym w dniu fakturowania.

Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, płatności będą dokonywane w biurach firmy CIN, zgodnie z warunkami wcześniej ustalonymi między stronami.

Dostawy na kredyt uwarunkowane są złożeniem wniosku o otwarcie rachunku bieżącego i jego zatwierdzeniem przez firmę CIN. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, klientowi zostanie przyznany limit kredytowy, który może ulec zmianie w zależności od miesięcznej wielkości zakupów i sposobu płatności.

Brak zapłaty w ustalonym terminie lub płatność czekiem bez pokrycia spowoduje natychmiastowe, czasowe lub stałe zawieszenie innych dostaw na kredyt, jak również natychmiastową wymagalność wszystkich pozostałych kredytów udzielonych klientowi, bez naruszenia prawa do naliczania odsetek w wysokości obowiązującej stawki ustawowej i dochodzenia należności przy użyciu właściwych środków prawnych.

W przypadku opóźnień w płatnościach i uzasadnionych obaw co do wypłacalności i wiarygodności klienta, firma CIN ma prawo zażądać dodatkowych gwarancji lub zaliczek na poczet jeszcze niewymagalnych dostaw.

Okazjonalne akceptowanie opóźnień w regulowaniu jednej lub kilku płatności nie oznacza zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży lub warunków kredytowych i płatniczych przypisanych do danego klienta.

Zgodnie z art. 409 kodeksu cywilnego prawo własności produktów jest zastrzeżone na rzecz firmy CIN do momentu całkowitej zapłaty za nie.

Zamówienia i dostawy

Zamówienia produktów są ważne tylko po ich formalnym zatwierdzeniu przez firmę CIN, a ich obsługa jest regulowana postanowieniami Regulaminu obsługi zamówień i planu dystrybucji, dostępnego w strefie klienta na stronie internetowej firmy CIN www.cin.pt lub na życzenie w Biurze Obsługi Klienta firmy.

Przyjęcie zamówienia

Przy odbiorze dostawy klient powinien sprawdzić, czy zamówienie jest zgodne ze złożonym zamówieniem i listem przewozowym. Brak reakcji oznacza dorozumiane przyjęcie i akceptację zamówienia.

Klient musi podpisać odpowiedni list przewozowy, jako potwierdzenie wymienionej zgodności. Trzeci egzemplarz tego listu zostanie przekazany przewoźnikowi lub niezwłocznie zwrócony firmie CIN.

Reklamacje

Stosowanie i użytkowanie produktów firmy CIN jest poza jej kontrolą, dlatego odpowiedzialność związana z takim stosowaniem i użytkowaniem spoczywa wyłącznie na nabywcy.

Porady techniczne udzielane przez firmę CIN przed dostarczeniem produktów lub po ich dostarczeniu mają charakter wyłącznie informacyjny, udzielane są w dobrej wierze i opierają się na najlepszej wiedzy, wg jej aktualnego stanu; z tego względu produkty powinny zostać przetestowane i w żadnym wypadku firma CIN nie ponosi odpowiedzialności za ich użytkowanie.

Reklamacje złożone w formie pisemnej w ciągu 10 dni od stwierdzenia nieprawidłowości będą uznawane tylko w przypadku wad fabrycznych lub niezgodności z zapisem zamówienia. Reklamacja nie zostanie uznana, jeżeli nie zostanie udowodnione, że obowiązki klienta w zakresie przyjęcia zamówienia zostały spełnione i jeżeli dokumenty dostawy nie zostały przedstawione.

Jedynym obowiązkiem firmy CIN będzie, odpowiednio, wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty za towar, który został uznany za wadliwy lub wymiana całego zamówienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne straty i szkody.

Zwrot towaru

Zwrot towaru będzie możliwy tylko w przypadku reklamacji, w której firma CIN zgadza się z klientem. Zwrot towaru zawsze wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy CIN i powinien być zawsze udokumentowany odpowiednimi dokumentami zwrotu, zawierającymi informację o produkcie i jego ilości, jak również numer dokumentu, który stanowił podstawę dostawy.

Ważność postanowień

Całkowita lub częściowa nieważność któregokolwiek z warunków określonych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży nie ma wpływu na pełną ważność pozostałych postanowień.

Jurysdykcja

Sądem właściwym do rozstrzygania i oceny wszystkich kwestii wynikających z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, w tym ważności, interpretacji i stosowania, są sądy okręgu sądowego Maia, przy czym wszystkie inne sądy wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności, chyba że inaczej wynika z przepisów prawa./p>

W przypadku sporu, konsument może skorzystać z jednego z następujących podmiotów zajmujących się alternatywnym rozwiązywaniem sporów konsumenckich: Centros de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave; Vale do Cávado; Porto; Coimbra; Lizbona; Algarve lub Nacional (email geral@cniacc.pt) których dane kontaktowe są dostępne na stronie www.cniacc.pt lub pod numerem telefonu +351 213 564 650.